LÀM SAO ĐỂ CÁC KHOẢN TÀI TRỢ CHO NGƯỜI NGHÈO LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

DOANH NGHIỆP CHI TÀI TRỢ: LÀM NHÀ TÌNH NGHĨA, LÀM NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO, LÀM NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Đối tượng và hình thức chi tài trợ làm nhà cho người nghèo 

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.26 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/20`4/TT-BTC có qui định về tài trợ làm nhà cho người nghèo như sau:

“ Đối với chi tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.”

Tham khảo: Tài chính doanh nghiệp

Hồ sơ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.26 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về hồ sơ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết như sau:

” Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”

Như vậy, khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết không đúng đối tượng qui định như trên hoặc không có hồ sơ xác định tài trợ thì khoản chi tài trợ đó là chi phí không được được trừ khi thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo quy định trên, để tính chi phí tài trợ làm nhà cho người nghèo, làm nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết vào chi phí được trừ, doanh nghiệp phải tài trợ đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định như sau:

Xem thêm: Kế toán tổng hợp thực hành

Tài trợ thông qua cơ quan tổ chức có chức năng huy động tài trợ:

  • Biên bản xác định tài trợ có chữ ký của đại diện doanh nghiệp và đại diện của tổ chức có chức năng huy động tài trợ (mẫu 06/TNDN)
  • Văn bản xác nhận hộ nghèo của địa phương
  • Chứng từ hóa đơn mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng  hiện vật)
  • Chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)
  • Xem thêm: Kế toán tổng hợp

Tài trợ trực tiếp cho người nghèo:

  • Biên bản xác định tài trợ có chữ ký của đại diện doanh nghiệp và người nhận tài trợ (mẫu 06/TNDN)
  • Văn bản xác nhận hộ nghèo của địa phương
  • Chứng từ hóa đơn mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng  hiện vật)
  • Chứng từ chi tiền (Nếu tài trợ bằng tiền)